Hopp til hovedinnholdet på siden Hopp til nettstedskarta Hopp til kontaktinformasjon
Bile av Harøy med hav og fjell i bakgrunnen

Innspel-/merknadsfrist 10. mars 2016

Varsel om oppstart av privat detaljregulering Morsundet

Formannskapet godkjende 18.01.16 i sak 2016/05 oppstart av privat regulering av naustområde i Morsundet. Planarbeidet blir utført av Ha-Plan AS v/siv.ing. Hallgeir Wuttudal. Innspel/merknader kan sendast til Ha-Plan AS, Strandgata 44 A, 6270 Brattvåg innan 10. mars 2016.

Kommunevåpen med omriss_65x83

KUNNGJERING

Sandøy kommunestyre vedtok 15.12.2015 endringar i kommunale avgifter og betalingssatsar med verknad frå 01.01.2016

Kommunevåpen med omriss_65x83

Informasjon om eigedomsskatt i Sandøy

Eigedomsskatt

Eigedomsskatt er den einaste skatten som i si heilheit går til kommunen, og som kommunen sjølv har full styring med.

barnehagefigur

Fakturering av SFO og barnehage desember 2015 og januar 2016

Endring i faktureringsrutiner

Sandøy kommune har lagt om faktureringsrutinen og forfallsdato på kommunale krav.  I den forbindelse vil faktura for SFO og barnehage i desember 2015 og januar 2016 forfalle på samme tidspunkt, 15.02.16

planer

Reguleringsplan for høgdebasseng på Myklebust - offentleg ettersyn

Formannskapet vedtok 18/01-16 i F-sak 16/18 å legge forslag til etablering av høgdebasseng på Myklebust ut til offentleg ettersyn i perioden 22.01.2016-06.03.2016. Eventuelle merknader må vere skriftlege og sendt til Sandøy kommune, Steinshamnvegen 112, 6487 HARØY eller post@sandoy.kommune.no innan 07.03.2016.

planer

Reguleringsplan for vestre del av Finnøy småbåthamn - offentleg ettersyn

Formannskapet vedtok 18/01-16 i F-sak 16/06 å legge forslag til endring av ein mindre del av småbåthamna på Finnøya ut til offentleg ettersyn i perioden 22.01.2016-06.03.2016. Eventuelle merknader må vere skriftlege og sendt til Sandøy kommune, Steinshamnvegen 112, 6487 HARØY eller post@sandoy.kommune.no innan 07.03.2016.

planer

Reguleringsplan for hytteområde - gbnr 10/22 - Breivika - offentleg ettersyn

Formannskapet vedtok 18/01-16 i F-sak 16/04 å legge forslag til reguleringsplan for eit mindre hytteområde i Breivika ut til offentleg ettersyn i perioden 22.01.2016-06.03.2016. Eventuelle merknader må vere skriftlege og sendt til Sandøy kommune, Steinshamnvegen 112, 6487 HARØY eller post@sandoy.kommune.no innan 07.03.2016.

barnehagefigur_85x86

Søknadsfrist for hovudopptak er 01. mars 2016

Barnehageopptak 2016 - 2017

Søknadskjema til barnehageopptaket er elektronisk og du finn det her. Har du ikkje høve til å søkje elektronisk, kan du ta kontakt med Sørvistorget på rådhuset eller styrar i Harøy barnehage.

helse møre og romsdal

Helse Møre og Romsdal HF

"Eit annleis søskenliv"

Invitasjon til ungdommar/unge vaksne i alderen 15-25 år som har søsken med nedsett funksjonsevne

riksvåpen

Val av lagrettmedlemmar og meddommarar samt skjønnsmedlemmar for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2020

Sandøy kommunestyre er pålagt å velje medlemmar til Lagmannsretten og meddommarar til Tingretten samt jordskiftemeddommarar til Jordskifteretten. Sandøy kommunestyre skal også fremje forslag til skjønnsmedlemmar som skal veljast av fylkestinget. Valet gjeld for perioden 01.01.2017 - 31.12.2020.