Hopp til hovedinnholdet på siden Hopp til nettstedskarta Hopp til kontaktinformasjon
Bile av Harøy med hav og fjell i bakgrunnen

Merknadsfrist 12.06.2015

Reguleringsplan for Pe-hamna - eigengodkjenning

Sandøy kommunestyre har, med heimel i § 12-12 i plan- og bygningslova, eigengodkjent Reguleringsplan for Pe-hamna. Eventuelle merknader må vere skriftlege og sendt Sandøy kommune innan 12.06.2015

Kommunevåpen med omriss

Sandøyhagen, torsdag 28. mai kl 1700 - 2000

Invitasjon til folkemøte nr 2 om kommunereforma

Det vert folkemøte om kommunereforma i Sandøyhagen torsdag 28.mai kl 1700 til 2000 med deltaking frå administrasjonen i Sandøy kommune, representantar frå lokalt næringsliv og ordførarkandidatane frå dei partia som stiller liste til kommunestyrevalet i Sandøy kommune.

rådgjevar 2

Søknadsfrist 19.juni 2015

Ledig stilling som rådgjevar i stab

Det er ledig stilling som rådgjevar i stab. Tilsetjing er ønskjeleg så snart som muleg. Rådgjevar i stab er direkte underlagt rådmannen, og inngår i kommunen sine fellestenester/stabstenester.

gjensidige logo  .png

Søknadsfrist 30.06.2015

Gjensidige - Dugnadsløftet - midlar til lag, organisasjonar

Formålet er å støtte lag, organisasjonar og aktivitetar som er med på å utvikle Nordmøre og Romsdal til ein betre stad å bu, samt å støtte tiltak som er med på å sikre gode oppvekstvilkår for barn og unge.

Søknadsfrist er 24.mai 2015

Ledig vikariat - pedagogisk leiar i Harøy barnehage

Vikariatet er ledig frå 10.08.2015.

Sandoytunet

Sandøytunet 2014 - 2016

Sandøy kommune sette av midlar i budsjett og handlingsplan for 2014 til utgreiing av 10 nye heildøgns omsorgsplassar som kan erstatte dagens langtidsavdelingar, og å sjå på samlokalisering av samfunnsfunksjonar, rådhus.

Moglegheitsstudiet vart presentert i ope møte i Sandøyhagen den 18.06.2014. Moglegheitsstudiet vart behandla i kommunestyret hausten 2014. Klikk Les meir for å lese vedtaket frå kommunestyremøte 23.10.2014, PS-sak 14/42: Avklaring av vedtak, prosessframdrift.

I kommunestyremøte 23.04.2015 var saka lagt fram som orienteringssak.

folkehelseinstituttet

Folkehelseprofilar 2015 for kommunane er publiserte

Folkehelseinstituttet har publisert folkehelseprofilar 2015 for kommunane.. 2015-profilane inneheld nye indikatorar:

  • Utdanningsforskjellar i forventa levealder
  • Utvida indikator på drikkevatn
  • Lågaste meistringsnivå i rekning
  • Overvekt blant kvinner
  • Antibiotikabruk

Varsel om endring av opphaldskategoriar i barnehagen og nye betalingssatsar

Dei nye opphaldtidene vert endra frå 10.08.2015 og betalingssatsane vert endra frå 01.05.2015