Tenesta arbeider for å finne fram til løysingar som kan rette på forholda i samarbeid med foreldra og/eller andre aktuelle instansar.

Barnevernet gir hjelp og tenester til barn og unge i alderen 0-18 år og familiane deira. I nokre tilfelle, ved samtykke av barnet sjølv, kan hjelp bli gitt inntil barnet har fylt 23 år.

Barn skal bu heime så sant det er mogleg. Vi legg vekt på å finne årsakar til vanskane og drøfte dei med foreldra og barnet.

Ikkje ver redd for å ta kontakt med oss. Terkselen for å ta kontakt for å få råd og rettleiing skal vere låg. Det er viktig for oss å arbeide førebyggande. Barneverntenesta har teieplikt.

 

Kontaktinformasjon:

 

Du kan nå barnevernet på telefon 70 16 43 40

Postadresse: Ålesund kommune, Virksomhet for barn og unge, Barnevernet, Postboks 1521, 6025 ÅLESUND

Besøksadresse: NAV Sandøy eller Korsegt. 4, 3 etasje.

 

Barnevernvakta i Ålesund

Barnevernvakta er tilgjengeleg for barn og unge og deira familiar som har akutt behov for hjelp utenom barnevernet si ordinær kontortid. Hovudoppgåvene er bistand til barn, unge og familiar i krise. Bistand blir gitt i form av samtalar, konfliktløsning, korttidsoppfølging av barn og unge i samarbeid med foreldre, eller kriseplassering i institusjon og beredskapsheim.
Telefon: 02800/91 57 60 20
Åpningstider måndag – fredag kl. 16:30 – 02:00
Fredag – søndag døgnåpnet.
Adresse: Ålesund politistasjon.

 

Politiet: Tlf. 02800, legevakt: Tlf. 116117 eller Alarmtelefonen for barn og unge: Tlf. 116111.

 

Lenkjer

Lovdata, barnevernlova

Alarmtelefonen for barn og unge www.116111.no

Barnevernvakten.no

Sunnmøre Krisesenter

Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet)

fosterheim.no

Familievernkontoret i Ålesund

Rettigheiter og klager som gjeld barneverntenesta