Betalingssatsar gjeld for tidsrommet frå 01.01.2017

Under føresetnad av at det meldar seg stor nok barnegruppe, kan SFO halde ope i haust- og vinterferiane. Nedre grense for å halde ope i desse ferieperiodane er 5 barn/dag. I desse feriane betalar dei som bruker ordninga ekstra. Foreldre/føresette som ikkje brukar SFO til vanleg, kan også kjøpe plass. Dei kan og kjøpe plass dei 2 siste vekene av juni månad. (etter skuleslutt). Kjøp av opphaldstid vert basert på timar, dagar eller heil veke.

SFO er stengd i juli månad.

Det vert gitt 25% søskenmoderasjon.

 Kjøp av enkelttimar ved serskilt behov : kr 56,- (gjeld for faste brukarar av SFO i skuletida)

Her kan du lese vedtektene til SFO.

  Betaling for faste brukarar av SFO, betaling for 10 månader i året (inkl. dei 2 siste vekene i juni)

Opphaldstid i skuletida
Pris
Inntil 12, 0 t/v
kr. 1438,- pr.mnd
Inntil 22,6 t/v
kr. 2260,- pr. mnd.

Betaling for bruk av SFO i haust- og vinterferien for dei som har SFO til vanleg:

kr 976,-  pr. veke

kr 216,- pr. dag

kr 56,- pr. time

Betaling for bruk av SFO i haust- og vinterferien, samt dei 2 siste vekene i juni for dei som IKKJE har SFO til vanleg:

kr 1386,- pr. veke

kr 324,- pr. dag

kr 72,-pr. time