Heimetenester gjev hjelp og bistand til innbyggjarar og personar som bur og oppheld seg i Sandøy kommmune etter behovsvurdering innan områda:

 • heimesjukepleie: Stell, pleie, medisinsk hjelp og tilsyn til heimebuande
 • heimehjelp: Hjelp til reinhald i heimen, bistand til innkjøp, når ein av helsemessige årsaker ikkje klarer dette sjølv
 • kreftsjukepleie
 • psykisk helsearbeid
 • tryggleiksalarm
 • omsorgsbustad
 • utlån av tekniske hjelpemiddel
 • syn/ hørsel kontakt
 • dagaktivitetsenter for heimebuande med demens
 • dagtilbod for menneske med psykiske lidingar
 • matombrining
 • støttekontakt
 • avlastning
 • omsorgsløn