Sandøy kommune har med heimel i plan- og bygningslova §12-12, i K-Sak – 2017/23 eigengodkjent reguleringsplan for Myklebust høgdebasseng.

Vedtaket kan påklagast til Fylkesmannen i Møre og Romsdal innan 3 veker frå denne kunngjeringa, jf. §1-9 i plan- og bygningslova, samt kapittel IV i forvaltningslova.

Eventuelle krav om erstatning/innløysing etter §15-2 i plan- og bygningslova må settast fram innan 3 år etter denne kunngjeringa.

Fullstendige sakspapir/dokument er utlagt på Rådhuset og på kommunen si heimeside www.sandoy.kommune.no i tidsrommet 10.4-5.5.2017.

Eventuelle merknader må vere skriftlege og sendt Sandøy kommune innan 5.5.2017.

Harøy, 7.4.17
Leiar for tekniske tenester

Kunngjering

Kart

Kart

Kart

Avgrensa høyring

Brev frå fylkesmannen - 15.12.16

Føresegner

Høyringsinnspel

Melding om eigegodkjent reguleringsplan- Myklebust høgdebasseng

Myklebust høgdebasseng - mindre endring av vedteken reguleringsplan- vurdering av skredfare

Myklebust høgdebasseng- mindre endring av vedteken reguleringsplan- avgrensa høyring

Planomtale høgdebasseng

Rapport- potensiell skredfare

Reguleringsplan - eigengodkjenning, ny behandling

Reguleringsplan- eigengodkjenning

Detaljregulering 1

Detaljregulering 2

Detaljregulering 3

Sjekkliste ROS analyse

Tverrprofil tilkomstveg