KUNNGJERING – EIGNGODKJENT REGULERINGSPLAN

Sandøy kommune har med heimel i plan- og bygningslova §12-12, i K-Sak – 16/613 eigengodkjent Reguleringsplan for bustad- og hytteområde - gbnr 14 63 Myklebust.

Vedtaket kan påklagast til Fylkesmannen i Møre og Romsdal innan 3 veker frå denne kunngjeringa, jf. §1-9 i plan- og bygningslova, samt kapittel IV i forvaltningslova.

Eventuelle krav om erstatning/innløysing etter §15-2 i plan- og bygningslova må settast fram innan 3 år etter denne kunngjeringa.

 

Fullstendige sakspapir/dokument er utlagt på kommunen si heimeside www.sandoy.kommune.no .

Eventuelle merknader må vere skriftlege og sendt Sandøy kommune innan 18.10.2018.

Harøy 24.09.2018.
Leiar for tekniske tenester