Sandøy kommune har med heimel i Plan- og bygningslova §12-10. i F-sak 2018/43, vedteke å legge reguleringsplan for gbnr. 14/ 063 på Myklebust ut til andre gongs offentleg ettersyn i perioden 01.06.2018 - 20.07.2018.

Utlegginga skjer i samsvar med §12-10 i plan- og bygningslova.

Dokumenta finn de her

Eventuelle merknadar må vere skriftlege og sendt Sandøy kommune innan 20.07.2018.