Sandøy kommune har med heimel i Plan- og bygningslova § 12-10, i F-sak 2019/04,  vedteke å legge reguleringsplan for gbnr. 03/015 på Sandøy ut til offentleg ettersyn i perioden 23.01.2019 - 06.03.2019.

Utlegginga skjer i samsvar med §12-10  i plan- og bygningslova.

Eventuelle merknadar må vere skriftlege og sendt Sandøy kommune innan 06.03.2019.

 

Dokumenta ligg på saken her:

http://innsyn.e-kommune.no/innsyn_sandoy/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2019000077&