Sandøy kommune har vedtak i kommunestyret om å busette eit visst antal flyktningar i kommunen. Tenesta er organisert gjennom sektoransvar, det vil seie at kvar enkelt eining syter for sine tenester til dei busette flyktningane innanfor sitt tenesteområde. Tenesta vert koordinert av ein rådgjevar i rådmannen sin stab.

Samla informasjon om kommunane sine oppgåver ved busetting av flyktningar kan ein finne her:

http://www.imdi.no/