Kommuneplanen sin arealdel 2015 – 2027.

Kommuneplanen sin arealdel vart vedteken i Sandøy kommunestyre 25.06.2015 som K-sak 15/26.

Planen har fylgjande dokument:

Kommuneplankart

Teiknforklaring (tittelfelt)

Føresegner PDF document ODT document

Planomtale PDF document ODT document

Notat vedr. sluttbehandling

Notat Fylkesmannen - naust - trekking av motsegn

Referat frå møte med Kystverket 16.06.2015

Kommunestyresak 15/26

Fråsegn 23.04.2015

Fråsegn 27.04.2015

Rettsverknad kommuneplanen sin arealdel jfr PBL § 11-6.

Kommuneplanen sin arealdel fastset framtidig arealbruk i kommunen. Nye tiltak må ikkje vere i strid med planen sine arealføremål, generelle føresegner og føresegner knytte til arealføremål og omsynssoner.

Der det ikkje gjeld eller er stilt krav om reguleringsplan, skal kommuneplanen sin arealdel fylgjast ved avgjerd av søknad om løyve eller ved fremjing av tiltak etter reglene i § 20-1 første ledd bokstav a til m, jf. §§ 20-2 og 20-5.

 

 

2.7.2015

Kim Andrè Breivik
leiar for tekniske tenester