Øya Sjømat AS org.nr. 916 951 949 søkjer om om løyve til havbeite av hummar på lokalitet Senholmane i Sandøy kommune.

Det blir søkt om eit samla areal på om lag 3360 dekar.


I samsvar med akvakulturlova med forskrifter blir søknaden lagt ut til offentleg ettersyn i fire -4- veker fom. 12.04.- 16.05.2017.

Saksdokumenta er utlagt på Rådhuset, Steinshamn og www.sandoy.kommune.no

Eventuelle merknader må vere skriftlege og vere innkomne til Sandøy kommune seinast 16.mai 2017.

Merkandar skal sendast til post@sandoy.kommune.no eller Sandøy kommune, Steinshamnvegen 112, 6487 Harøy.

Sandøy kommune

tekniske tenester

 

Arbeidsdokument

Driftsplan

E-post- oversending av tilleggsdokument

Norsk hummer AS

Oversending av søknad

Søknad

Søknad om fiske av rognhummer

Tillegg til søknad

Tilleggsdokumentasjon