Øya Sjømat AS søkjer om løyve til havbeite for hummar på lokalitet Havsteinen i Sandøy kommune. Området er på ca 18 km2.


I samsvar med akvakulturlova med forskrifter blir søknaden lagt ut til offentleg ettersyn i fire -4- veker fom. 25.10.- 22.11.2019.

 

Saksdokumenta er utlagt på Sandøytunet, Steinshamn og www.sandoy.kommune.no. Eventuelle merknader må vere skriftlege og vere innkomne til Sandøy kommune seinast 22 november 2019. Merkandar skal sendast til post@sandoy.kommune.no eller Sandøy kommune, Austrevegen 15, 6487 Harøy.

Bekreftelse frå Havsul

Vurdering av lokalitet

Søknad

Sandøy kommune

tekniske tenester