Sandøy kommune har med heimel i plan- og bygningslova §12-12, i k-Sak - 2017/92 eigengodkjent reguleringsplan for gbnr 03/181 på Sandøya slik den går fram av plankart med tilhøyrande føresegner dat. 13.10.2017.

Vedtaket kan påklagast til Fylkesmannen i Møre og Romsdal innan 3 veker frå denne kunngjeringa, jf. §1-9 i plan- og bygningslova, samt kapittel IV i forvaltningslova.

 

Eventuelle krav om erstatning/innløysing etter §15-2 i plan- og bygningslova må settast fram innan 3 år etter denne kunngjeringa.

Eventuelle merknader må vere skriftlege og sendt Sandøy kommune innan 29.12.2017.

 

Framlegg til privat reguleringsplan - eigengodkjenning

Uttale til 2. gongs offentleg ettersyn

Detaljplan

Detaljregulering

e-post

Framlegg til privat reguleringsplan - offentleg ettersyn

Framlegg til privat reguleringsplan - andre gongs offentleg ettersyn

Fråsegn til offentleg ettersyn

Reguleringsplan

Merknad til framlegg

Planbeskrivelse detaljregulering

Planbeskrivelse

Skisse med endringar