Tenestetilbodet i NAV Sandøy omfattar alle tenester frå tidlegare trygdeetaten og Aetat, samt kommunen si sosialteneste.  Sandøy kommune har tatt følgjande inn i NAV: Økonomisk sosialhjelp, økonomisk rådgjeving, rusomsorg, samt vidareformidling av låne- og tilskotsordningane frå Husbanken.

Sosiale tenester innanfor NAV skal vere pådrivar for å samordne dei faglege og økonomiske hjelpetiltaka til det beste for brukarane, med stor vekt på det førebyggande arbeidet.

 

Lenkjer: