KONTROLLUTVALET

Faste medlemmar     Varamedlemmar
Svein Ove Søholt - leiar  1.vara: Oddgeir Viken
Nils Erling Finnøy - nestleiar 2.vara: Janne Falch
Jan Kåre Brunvoll  
Elisabeth Marøy  
Ann Elin Apelseth Harnes  

VALSTYRET

Medlemmar Varamedlemmar
Som Formannskapet         Som Formannskapet

SAMEVALSTYRET

Same som valstyret

RØYSTESTYRA

Val av røystestyre er delegert til valstyret.

ADMINISTRASJONSUTVALET

Formannskapet og 2 representantar frå arbeidstakarorganisasjonane. Desse vert valde av organisasjonane.

LIKESTILLINGSUTVAL

Medlemmar Varamedlemmar
Som Formannskapet Som Formannskapet

DET FASTE UTVALET FOR PLANSAKER (PLANUTVALET)

Medlemmar Varamedlemmar
Som Formannskapet Som Formannskapet

TILTAKSNEMNDA

Medlemmar Varamedlemmar
Som Formannskapet Som Formannskapet

FORHANDLINGSUTVALET

Medlemmar Varamedlemmar
Ordførar                               
Varaordførar  
Odd Arve Orten  
Nils Magne Abelseth  

ELDRERÅDET

Lenkje her.

RÅDET FOR LIKESTILLING AV FUNKSJONSHEMMA

Lenkje her

HEIMEVERNSNEMNDA

Medlemmar  Varamedlemmar
Per Kristian Bang - leiar     1. vara:  Malvin Harnes
Frode Røren    2. vara:  Håkon Heieraas

VILTNEMNDA

Medlemmar Varamedlemmar
Tor Atle Myklebust - leiar          1. vara: Hans Olav Emblem
Perry Myklebust - nestleiar   2. vara: Geir Ove Johansen
Trude Rikenberg  3.vara:  Ingjerd Sandøy Viken
Frode Brunvoll    4. vara: Ronald Brunvoll

SOGENEMNDA

Medlemmar     Varamedlemmar  (personlege)
Svein Ove Søholt - leiar Harald Rogne
Anne Marit Steinshamn - nestleiar Gerd Husøy
Arnt Sæterøy Aina Morsund
Magnor Haugen Trude Myklebust
Kjellaug Iversen Breivik Brynhild Finnøy
Ingvar Sandøy  Herdis Sandøy
Odd Arve Orten Else Orten
Janne Iren Ingebrigtsen Åshild Gangstad

REPRESENTANT I SAMARBEIDSUTVALET VED HARØY BARNEHAGE

Medlemmar  Varamedlem
Vibeke Ask                       Martin Helge Strand Fitje
Stein Inge Skogen  

REPRESENTANT I OPPTAKSNEMNDA FOR HARØY BARNEHAGE

Medlem Varamedlem
Ann Helen Harnes Kjetil Molnes      

REPRESENTANT I STYRET FOR UNGDOMSBUSTADANE

Medlemmar Varamedlemmar
Ordførar                Varaordførar
Lodvar Espeland Elisabeth Marøy

REPRESENTANT I KYRKJELEG FELLESRÅD

Medlem Varamedlem
Robert Coates        Olav Egil Ellevset

REPRESENTANT I SAMARBEIDSUTVALET VED HARØY SKULE

Medlem Varamedlem
Sigmund Haugen Lena Husøy     

REPRESENTANT I REPRESENTANTSKAPET VED ROMSDALSMUSEET

Medlem Varamedlem
Odd Arve Orten      Svein Ove Søholt

BARNEREPRESENTANT

Tenestemann med særskild ansvar for barn og unge sine interesser

Medlem Varamedlem
Ragnhild Brevik Heggdal Viktoria B. Emblem     

TRAFIKKNEMNDA

Medlemmar Varamedlemmar
Ordførar                    Oddhild Sandøy
Varaordførar          Kurt Sindre Magerøy
Robert Coates  
Jessica Gärtner  

 

SKATTETAKSTNEMND

Faste medlemmar                                                                Varamedlemmar

 

OVERSKATTETAKSTNEMND

Faste medlemmar                                                                Varamedlemmar

 

REPRESENTANT I REPRESENTANTSKAPET FOR KOMMUNEREVISJONEN

Medlem:  Ordførar                                                             Varamedlem:  Varaordførar

REPRESENTANT I REPRESENTANTSKAPET FOR SUNNMØRE KONTROLLUTVALSEKRETARIAR IKS

Medlem:  Ordførar                                                             Varamedlem:  Varaordførar

REPRESENTANT I REPRESENTANTSKAPET FOR SAHARA

(Sandøy og Haram interkommunale vassverk IKS)

Medlem:  Ordførar                                                             Varamedlem:  Varaordførar

REPRESENTANT I GENERALFORSAMLINGA FOR SAMSPLEIS AS

Medlem:  Ordførar                                                             Varamedlem:  Varaordførar

REPRESENTANT I GENERALFORSAMLINGA MØREAKSEN AS

Medlem:  Ordførar                                                             Varamedlem:  Varaordførar

REPRESENTANT I GENERALFORSAMLINGA FOR HAFAST AS

(Hareid Fastlandssamband AS)
Medlem:  Ordførar                                                             Varamedlem:  Varaordførar

REPRESENTANT I REPRESENTANTSKAPET FOR RIUA

(Romsdal interkommunale selskap mot akutt forureining)
Medlem:  Ordførar                                                             Varamedlem:  Varaordførar

REPRESENTANT I REPRESENTANTSKAPET FOR ÅLESUNDREGIONENS UTVIKLINGSSELSKAP SUNNMØRE REGIONRÅD IKS

Medlem:  Ordførar                                                             Varamedlem:  Varaordførar

REPRESENTANT I REPRESENTANTSKAPET FOR ÅRIM IKS

(Ålesundregionen Interkommunale Miljøselskap IKS)
Medlem:  Ordførar                                                             Varamedlem:  Varaordførar

ROMSDAL VASSOMRÅDE (VOU) OG ROMSDAL VASSREGIONUTVAL (VRU)

Medlem:  Ordførar                                                             Varamedlem:  Varaordførar

ADMINISTRATIV REPRESENTANT I ROMSDAL VASSOMRÅDE (VOU)

Medlem: Kim André Breivik                                                Varamedlem:  Gerhard Strand Fitje

REPRESENTANT I REPRESENTANTSKAPET FOR IKA MØRE OG ROMSDAL IKS

(Interkommunalt Arkiv Møre og Romsdal IKS)
Medlem:  Ordførar                                                             Varamedlem:  Varaordførar

REPRESENTANT I GENERALFORSAMLINGA FOR NORDØYVEGEN AS

Medlem:  Ordførar                                                             Varamedlem:  Varaordførar
(styret i Nordøyvegen AS blir valt av generalforsamlinga)

FRILUFTSRÅDET FOR NORDMØRE OG ROMSDAL

Medlem:  Lene Breivik                                                            Varamedlem:  Hans Endre Sæterøy

REPRESENTANTAR TIL ÅRSMØTET I FRILUFTSRÅDET

Medlem:  Ordførar og varaordførar