Formannskapets innstilling blir med dette lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova og kommunelova.

Handlingsplan og økonomiplan 2019 - 2022, årsbudsjett 2019

Formannskapet si tilråding

Formannskapet behandla i møte 13.11.2018 revidert budsjett 2019, økonomiplan 2019-2022.

Formannskapet si tilråding blir med dette lagt ut til offentleg ettersyn.

Det blir førebels behandling i kommunestyret 22.11.2018 og endeleg behandling 6.12.2018.