ØKONOMISK RÅDGJEVING I NAV

Har du forsøkt sjølvhjelpspakken og Ring NAV Gjeldsrådgiving, men har behov for ytterlegare bistand? Ta kontakt med NAV Sandøy for å få hjelp. 

KVA SLAGS HJELP KAN DU FÅ?

NAV Sandøy kan hjelpe til med å sette opp eit budsjett for å finne ut om du har tilstrekkelege inntekter til å dekke utgiftene dine. Du kan for eksempel få hjelp til å:

 1. Lage ei oversikt over den økonomiske situasjonen din
 2. Sette opp eit husholdningsbudsjett
 3. Finne ut korleis du kan få lavare utgifter (unngå økonomiske feilprioriteringar)
 4. Få opplysningar om rettigheiter og plikter
 5. Ta kontakt med aktuelle kreditorar
 6. Gjere avtalar med dei du skuldar pengar
 7. Hjelp til å klage på for høge trekk
 8. Skrive søknad om utsetting av gjeldsbetaling
 9. Opprette kontakt med namsmannen
 10. Hjelp til å søke refinansiering
 11. Dersom du har så mykje gjeld at det er umulig å svare for den, få hjelp til å søkje gjeldsordning

Hjelpa forutset samarbeid. Du møter til samtaler du blir innkalt til, eller gir beskjed i god tid om du ikkje kan møte. Som søkar må du legge fram dei opplysningane NAV treng. Det er du som har ansvaret for din økonomi. Gjeldsrådgjevar overtar ikkje ansvaret for nokon av dine økonomiske forhold. Dersom kommunen sjølv ikkje har kompetanse til å hjelpe deg, kan dei henvise deg videre til andre instansar.

KORLEIS SØKJER DU?

Økonomisk rådgjeving er gratis, bruk søknadsskjema for økonomisk rådgjeving PDF document ODT document .

Relevante vedlegg til søknaden kan vere:

 • Dokumentasjon på dine inntekter for dei siste tre månedane(inkl. barnebidrag)
 • Dokumentasjon på utgifter knyttal husleige/fellesutgifter/boliglån
 • All gjeld med saldo per i dag og opprinneleg beløp
 • Sjølvmelding og utskrift av siste likning
 • Dokumentasjon på utgifter til barnepass og samværsavtale (om dette føreligg)

Hvis du har fått tilsendt begjæring om utlegg, tek du med denne. Det same gjeld dersom du har fått innkalling til forliksrådet.

ANDRE NETTRESSURSER

For meir informasjon, sjå:

NYTTIGE LENKJER

 • www.finansportalen.no  (en tjeneste for forbrukere som vil sammenligne tilbud i markedet innen bank og forsikring)
 • www.finkn.no  (bankklagenemnda – behandler tvister som oppstår mellom finansforetak og deres kunder innenfor forsikring, bank, finans og verdipapirfond )
 • www.forbrukerradet.no (forbrukerrådet – informasjon om dine forbrukerrettigheter)
 • www.fylkesmannen.no (fri rettshjelp – tilbyr nødvendig juridisk bistand )
 • www.gjeld.org (organisasjon som arbeider for å hjelpe gjeldsofre)
 • www.husbanken.no (bostøttekalkulator, startlån, grunnlån)
 • www.inkasso.no (Norske Inkassobyråers Forening – her finner du informasjon om bl.a. saksgang og salæroversikt)
 • www.lanekassen.no (her kan du bl.a. søke om ettergivelse/rentefritak på studielån, stipend )
 • www.nav.no ( her finner du bidragsveilederen og bidragskalkulatoren )
 • www.norge.no (veiviser til offentlige tjenester)
 • www.sifo.no (Statens Institutt for forbruksforskning, her kan du bl.a. lage et eget budsjett)
 • www.sismo.no (Statens Innkrevingssentral – sørger for innkreving, tvangsinnkreving og regnskapsføring i saker fra bl.a. Politiet men også andre oppdragsgivere)
 • www.skatteetaten.no (her får du informasjon om skatt, selvangivelse, folkeregistret)
 • www.telepriser.no (en tjeneste til forbrukerne for å gjøre valget av telefoni- og bredbåndsabonnement enklere).
 • www.politi.no (her finner du informasjon om gjeldsordning, namsmyndighetene med mer)
 • http://www.xn--konomilappen-ujb.no/ (ta kontroll over din økonomi og test din egen kunnskap)