Sandøy kommune har med heimel i plan- og bygningslova §12-12, i K-Sak - 2017/69 eigengodkjent reguleringsplan for vestre del av Finnøy Småbåthamn slik den går fram av plankart med tilhøyrande føresegner dat. 15.06.2016.

Vedtaket kan påklagast til Fylkesmannen i Møre og Romsdal innan 3 veker frå denne kunngjeringa, jf. §1-9 i plan- og bygningslova, samt kapittel IV i forvaltningslova.

Eventuelle krav om erstatning/innløysing etter §15-2 i plan- og bygningslova må settast fram innan 3 år etter denne kunngjeringa.

Fullstendige sakspapir/dokument er utlagt på Rådhuset og på kommunen si heimeside www.sandoy.kommune.no i tidsrommet 07.09.17-29.09.17.

Eventuelle merknader må vere skriftlege og sendt Sandøy kommune innan 29.09.2017.

 

Saksframlegg- ny behandling

Vedtak i klagesak

Førebels melding

Vedtaksbrev- klagesak

Formannsskapssak 16/06

Planbeskrivelse

Planbestemmelser (Føresegner)

Merknadar

Reguleringsplan

Sjekkliste ROS

Vedlegg 1

vedlegg 2

 

For å sjå alle dokumenta i saka, klikk på lenkja til postlista:

Lenkje til sak

 

Harøy, 07.09.17
Avdelingsingeniør tekniske tenester