A

 

Arbeid/ gravetilgang og leieavtale i offentleg veg og grunn

B

Besøksheim

Bustad og eigedom- Anmodning om ferdigattest

Budstad og eigedom- Endring på fyringsanlegg

Bustad og eigedom- Pipe ikkje i bruk

Bustad og eigedom - Deling av grunneigedom

Bustadtilskot  - søknad

Bustøtte - søknad

Byggesak - førespurnad

C

D

 

E

Eigedomsskatt- Kontrakt mellom grunneigar og byggeigar

Eigenfråsegn om konsesjonsfridom ved tileigning/kjøp av fast eigedom

Eigenfråsegn om konsesjonsfridom i kommunar med nedsett konsesjonsgrense

F

Feriearbeid - Søknadsskjema

Forenkla situasjonskart med naboliste/ kartutsnitt

Fritak frå bu- og driveplikt

Følgjebevis for funksjonshemma

G

Gjenpart av nabovarsel

H

Helse- og omsorgstenster- søknadsskjema alle tenenster

Helse- og omsorgstenster- samtykkeerklæring 

PDF document
ODT document

Helse- og omsorgstenster- fullmakt 

PDF document
ODT document

Helse- og omsorgstenester- hjelpeverge

Helse og Omsorgtenester- klage på tenester

Helse- og omsorgstenster- søknadsskjema 

PDF document
ODT document

Helse- og omsorgstenster- vederlag

Helse- og omsorgstenster- søknad om TT- kort. Tilrettelagt transport for funksjonshemma

Helse- og omsorgstenester- søknad om parkeringsløyve for funksjonshemma

Helse og omsorgstenester- søknad om hjelpemiddel

 

I

Innhenting av løyve- bruk av bilete

Innmelding skule

J

K

 

Kulturmidlar

Kulturskule - opptak og utmelding

L

Leksehjelp

Logopedi for vaksne

M

Matombringing

N

Nabovarsel

Nabovarsel (gjenpart)

Søk om stønad frå næringsfondet

O

P

Parkeringsbevis for forflytningshemma

Q

R

Redusert foreldrebetaling i barnehage

Renovasjon- Bestille større papirdunk?

Renovasjon- Klage på renovasjon

Renovasjon- Tømming av slam

S

Servering, sal- og skjenking - Søknad om sal

Servering. sal- og skjenking- Søknad om skjenkeløyve

Servering, sal- og skjenking- Skjenkebevilling for enkelt høve (lukka arrangement)

Servering, sal- og skjenking- Skjenkebevilling for enkelt anledning (ope arrangement)

Skulegudsteneste- melding om fritak

Skulekantine - Påmelding/ avmelding

Startlån - søknadsskjema

Søknad om byggeløyve innanfor veglova si byggegrense

Søknad om fri frå skulen

Søknad om løyve til tiltak

T

Søknadsskjema TT- ordning

Erklæring TT- ordning

Retningslinjer for transporttenesta for funksjonshemma

U

V

Veg- Søknad om avkøyrsle frå offentleg veg

W

X

Y

Z

Æ

Ø

Å