Lerøy Midt AS org.nr. 985 848 718 søkjer om løyve til biomasse og arealutviding av oppdrettsanlegg i sjø på lokalitet 31677 Sandholmane i Sandøy kommune.

 

Det er søkt om å utvide MTB frå 3120 til 4680 tonn og ei utvida anleggsramme med fire bur mot aust.

I samsvar med akvakulturlova med forskrifter blir søknaden lagt ut til offentleg ettersyn i fire -4- veker f.o.m 23.03 - 15.04.2018.

Saksdokumenta er lagt ut på rådhuset, Steinshamn og på kommunen si heimeside.

Bølgerapport

C- undersøkelse

Forundersøkelse

Generell beredskapsplan matfisk

Helseuttalelse Sandholmane

Kommuneplan Sandøy

MOM- B Sandholmane

Sandholmane Vedleggssett Søknad

Strømmåling

Søknadsskjema Sandholmane

Vedlegg -Multistråle Olex

Vedlegg - Gebyr

Vedlegg - Sandholmane anlegg

Vurdering av kapasitet

Eventuelle merknadar må vere skriftlege og vere innkomne til Sandøy kommune seinast 15. april 2018.

Merknader skal sendast til post@sandoy.kommune.no eller Sandøy kommune, Steinshamnvegen 112, 6487 Harøy.

 

Sandøy kommune

tekniske tenester