Transportordninga er ei frivillig fylkeskommunal oppgåve og er meint som eit supplement til andre rettighetsbaserte ordningar. Ordninga er eit tilbod om drosjetransport til personar som grunna varig forflytningshemming, ikkje kan nytte seg av vanleg kollektivtransport.

http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Samferdsel/TT-ordninga