I medhald av plan- og bygningsloven § 12-8, blir det med dette varsla oppstart av reguleringsendring for Steinshamn. Planområdet omfattar området rundt det gamle taremottaket, område mellom Industrivegen og Steinshamnvegen, og deler av Kravika. Plangrensa er vist med stipla line på kartutsnitt under.

wGq 1MJ 9U 0HuVgAAAABJRU 5ErkJggg==

 

Planarbeidet blir utført av Nordplan AS, på vegner av Sandøy kommune..

Målet med planarbeidet er oppdatere gjeldande reguleringsplan til formåla i godkjend kommune­plan, m.a. skal det regulerast statleg fiskerihamn,  kombinertformål bustad/kontor/­næring , gamal fylkesvegtrasé og forretningsareal i Kravika går ut.

 

Eventuelle merknader eller innspel til planarbeidet skal sendes til Nordplan AS avd. Ålesund, Notenesgata 14, 6002 Ålesund eller pr. e-post til hh@nordplan.no, innan 26. juli 2018. Spørsmål kan rettes til Heidi Hansen på tlf. 928 57 809.